02.10.2017, 00:00

Kde všade sa počas dňa stretnete s VÚC a ani o tom neviete

Dotýkajú sa každého z nás. Už štvrtého novembra rozhodneme, ktorý z kandidátov na župana povedie jednotlivé kraje. Prinášame vám seriál o voľbách do vyšších územných celkov, kde nájdete dvakrát do týždňa informácie o kandidátoch, krajoch a kompetenciách žúp.

cestovanie, MHD
Zdroj: Marek Kmeť

Čo majú v kompetencii župy?


6:30
Doprava
VÚC - vnútroštátna autobusová doprava vrámci územia kraja, schvaľuje cestovné poriadky
- cesty II a III triedy
OBEC - miestna doprava (MHD), cesty I. a II. triedy
Mestská časť – cesty III. a IV. triedy


8:00
Školstvo
VÚC - 737 stredných škôl, vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov, spravujú majetok škôl
OBEC - zriaďuje a ruší škôlky (2990) a základné školy (2599), centrá voľného času, vymenúva a odvoláva riaditeľov


10:00
Zdravotníctvo a sociálne služby
VÚC - domovy sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje služba celoročne alebo týždenne, napr. domovy osamelých rodičov
- vydáva povolenia pre súkromné zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky, hospice, geriatrie)
- vydáva povolenia pre lekárne
- zriaďuje nemocnice a polikliniky II typu (obsluhujú 150-200-tisíc osôb; majú viac oddelení: infekčné, neurologické, očné, ortopedické)
OBEC - Zriaďovanie a kontrola detských domovov, krízových stredísk, resocializačných stredísk
- zriaďuje a kontroluje domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľských služieb
- Zriaďuje ambulancie a stanice lekárskej služby prvej pomoci (pohotovosť), nemocnice I. typu (majú štyri základné oddelenia: interné, chirurgické, detské a gynekologicko-pôrodnícke); poskytujú služby pre asi 50-tisíc ľudí

18:00
Obchody, podniky
Mestské časti: určujú si pravidlá času predaja, času prevádzky služieb – otváracie hodiny

Športoviská
Mestské časti - utvárajú podmienky na športovanie detí a rozvoj športu všeobecne

Hasičský zbor
Mestské časti - zriaďujú miestny hasičský zbor


20:00
Kultúra
VÚC - Regionálne knižnice, osvetové strediská na území kraja, zakladanie regionálnych múzeí a galérií
- pamiatkový fond a cestovný ruch
- zriaďuje a a zlučuje profesionálne divadlá, podporuje vybrané okruhy divadelných činností

Komunálny odpad
Mesto - rozhoduje o zavedení a rušení miestnej dane a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu

Mestská polícia
- mesto zriaďuje mestkú políciu

V hlavnom meste rozhodujú aj mestské časti
Bratislava má výnimočné postavenie tým, že má dva stupne obecnej samosprávy: prvý stupeň tvorí 17 mestských častí s vlastnými starostami a poslancami miestneho zastupiteľstva. Druhý stupeň tvorí magistrát s primátorom (Ivo Nesrovnal) a poslancami mestského zastupiteľstva hlavného mesta. Oba stupne sa volia naraz. Navyše má tiež vyšší stupeň samosprávy cez Bratislavský samosprávny kraj (Pavol Frešo) so zastupiteľstvom a s primátorom. Podobnú viacúrovňovú štruktúru má aj naše druhé najväčšie mesto, Košice.

Financovanie

VÚC
– väčšinu tvoria vlastné príjmy z daní a poplatkov
– najvýznamnejšiu časť tvorí daň z príjmu fyzických osôb
– administratívne poplatky (vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vydanie licencie pre dopravcov)
– príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – dividendy, odvody zo zisku, nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov alebo z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia
– iné nedaňové príjmy – príjmy sociálnych zariadení, škôl a školských zariadení (nájomné, stravné, platby za ubytovanie v internátoch...)
– časť tvoria štátne dotácie
– môžu čerpať financie z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja, sú zastúpené aj v Bruseli vo Výbore regiónov
– rozpočet zostavujú vždy na jeden kalendárny rok, príjmy aj výdavky musia byť verejne prístupné

OBCE
– dane: daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory), daň za psa, za ubytovanie, za vjazd do historickej časti mesta

Samosprávy potrebujú reformu
Dvojúrovňové rozdelenie samospráv na obce a vyššie územné celky u nás funguje už od roku 2001, dlhodobo však čelí kritike z mnohých strán. Problémov je niekoľko, spomína sa najmä geografická štruktúra nezodpovedajúca prirodzeným hraniciam regiónov a vnútorná rozdrobenosť samospráv, ktorá im uberá na efektivite. „Ľudia necítia prakticky žiadnu príslušnosť k svojmu kraju, čo sa následne do značnej miery odráža aj na

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.